Menu
Domov seniorů Vidimposkytovatel sociálních služeb
fotografie

Informace o poskytované službě

Ubytování

Domov seniorů Vidim  poskytuje ubytování na dvou až pětilůžkových pokojích.

Součástí poskytnutého ubytování je osobní užívání běžného vybavení pokoje. Pokoj je možné vybavit vlastním drobným nábytkem a jinými osobními věcmi (polička, váza, obrázek, hodiny apod.). Po dohodě je možné používat vlastní televizi nebo rádio, za které je klient povinen platit řádně telekomunikační poplatky. Všechny elektrospotřebiče podléhají pravidelné revizi. V případě, že je spotřebič při revizi shledán závadným, nesmí se používat.

Součástí ubytování jsou také prostory pro osobní hygienu, které jsou společné na každém patře. V části 2. patra jsou k dispozici 3 dvoulůžkové pokoje s vlastními prostory pro osobní hygienu a 6 dvoulůžkových pokojů, které mají prostory pro osobní hygienu společné vždy pro dva pokoje.

Stěhování klienta

Poskytovatel může, pakliže mu to kapacitní a dispoziční podmínky umožňují, vyhovět žádosti klienta o umístěnína jiný pokoj.

Přestěhování klienta na jiný pokoj je vždy po dohodě a se souhlasem klienta.

V nepřítomnosti klienta nebo v případě jeho nesouhlasu nesmí zaměstnanci, nejbližší  příbuzní ani ostatní osobymanipulovat s jeho osobními věcmi.

Úklid pokoje

Úklid pokoje je zajišťován poskytovatelem denně, jakož i úklid společných prostor domova.

Úklid osobních věcí si provádí klient sám, popřípadě může požádat o podporu či pomoc zaměstnance domova.

Úklid osobních věcí v tomto případě (skříní, nočních stolků) je prováděn vždy za přítomnosti klienta.

Klient nesmí porušovat obecné zásady hygieny tím, že uchovává ve stolku a skříni zkažené potraviny, zapáchající oděvy apod.

Doba nočního klidu                  

Doba nočního klidu je stanovena od 22,00 hod. do 06,00 hod.

V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče.

V době nočního klidu mohou klienti sledovat televizi nebo poslouchat rozhlas pokud neruší ostatní klienty.

Klienti, kteří nemají televizi nebo rozhlas na pokoji mohou neomezeně sledovat televizi nebo poslouchat rozhlas v hlavní jídelně v 1. patře, ve společenské místnosti v 2. patře a ve společné kuřárně, která se nachází v přízemí budovy.

Přechodný pobyt mimo domov

V případě přání klienta nebo jeho příbuzných může pobývat klient mimo domov seniorů.

Klient si na tuto dobu vyžádá od službu konající zdravotní sestry předepsané léky.

Z provozních důvodů je nutné nahlásit datum odchodu a příchodu alespoň 2 dny předem sociální pracovnici nebo zdravotní sestře.

Vycházky

Doba vycházek není omezena.

Klienti, kteří odcházejí mimo areál domova jsou povinni z hlediska bezpečnosti nahlásit svůj odchod, trasu a přibližný příchod službu konajícímu personálu.

Návštěvy

Návštěvy nejsou časově omezeny.

Návštěvy jsou povinny ohlásit svůj příchod službu konajícímu ošetřujícímu personálu.

V případě plánovaného pozdějšího příchodu si mohou klienti vyzvednout klíče od brány a hlavního vchodu domova na sesterně.

Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově.

Návštěvy „domácích mazlíčků“ jsou možné pouze v parku domova.

Na základě doporučení hygienicko-epidemiologické služby nebo z důvodu bezproblémového zajištění chodu domova může být doba návštěv upravena ředitelem domova.

 

Uložení cenných a jiných věcí

Při nástupu je klient seznámen s možností uschovat si cenné předměty do úschovy správy domova (jedná se o tzv. hmotná depozita). Klient může kdykoli požádat (sociální pracovnici) o vydání takto uložených hmotných depozit.

Za cennosti nebo finanční hotovost, kterou si klient ponechá u sebe, nenese poskytovatel odpovědnost.

V případě náhlého odjezdu klienta (zejména do nemocnice), je službu konající pracovník povinen zabezpečit jeho cennosti proti krádeži uložením cenností do úschovy správy domova.

Bez souhlasu klienta nemohou příbuzní s penězi nebo cennostmi manipulovat, ani jim nebudou sdělovány informace o stavu účtu klienta.

Pokud o to klient požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen v ordinaci sester. Klient může kdykoli požádat o vydání těchto průkazů.

Odpovědnost za škodu

Klient nebo jeho právní zástupce odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, majetku a zdraví jiných klientů, zaměstnanců a osob, které se v domově oprávněně zdržují.

Pokud škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem naplňuje charakter trestného činu, bude řešena na podnět ředitele, či poškozené osoby trestním stíháním.

Praní, sběr a vydávání osobního prádla

Klienti si mohou prádlo do prádelny donést a vyzvednout osobně a to každý den dopoledne do 10,00 hod., jinak sběr prádla zajišťují denně zaměstnanci domova.

Praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla zajišťuje poskytovatel.

Vyprané prádlo je vydáváno průběžně po vyprání.

Před přijetím do domova je doporučeno označit si své prádlo jménem (na přišitém tkalounu) na skrytém místě.

Kouření

Kouření je povoleno jen ve vymezených prostorách, s kterými je každý klient seznámen při nástupu.

Tyto prostory jsou na viditelném místě označeny informační tabulkou.

 

V ostatních prostorách je přísný zákaz kouření. Porušení tohoto zákazu bude mít za následek ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Vidim ze strany poskytovatele.

Stravování

Stravování v domově je zajištěno 4 krát denně.

Stravování se skládá ze tří hlavních jídel a odpolední svačiny.

Klientům s diabetickou dietou je navíc podávána dopolední svačina a druhá večeře.

V případě doporučení diety lékařem, je zajištěno stravování podle individuálního dietního režimu. 

Stravování probíhá ve společných jídelnách nebo podle individuálních potřeb klienta.

Tekutiny (čaj, šťáva, automat na vodu) jsou k dispozici celodenně ve společných prostorách domova.

Strava je podávána dle předem zveřejněného jídelního lístku v době:

podávání stravy
- snídaně 07,30 hod.    -    08,30 hod.
- oběd 11,15 hod.    -    12,30 hod. 
- svačina 15,00 hod.   -    15,30 hod.
- večeře 17,00 hod.   -    18,00 hod.

 

Mimo tuto dobu je možné si jídlo ohřát v mikrovlnné troubě.   

Oběd a večeře na hlavní jídelně jsou vydávány kuchařem.                                              

Ošetřovatelská  a zdravotní péče

Poskytovatel zajišťuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči na principu individuálního přístupu ke klientovi.

Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient zdravotní sestře.

Klient si může vybrat svého ošetřujícího lékaře. Návštěvy si v tomto případě zajišťuje sám.

Lékařská péče v Domově seniorů Vidim je zajištěna 1x týdně formou návštěv praktického lékaře Domova seniorů Vidim. Dále je lékařská péče zajištěna pohotovostní službou ošetřujícího lékaře a v akutních případech RLP (rychlá lékařská pomoc). 

Podávání předepsaných léků

Klienti mohou své léky užívat sami nebo mu je na požádání podává zdravotní personál.

Vyzvedávání léků na základě předpisu ošetřujícího lékaře si klient může obstarávat sám nebo ve spolupráci s rodinou, po dohodě je možné zajistit vyzvednutí léků hromadně.

Doplatky za léky a ostatní zdravotnický materiál, zajištěný prostřednictvím domova, je klient povinen platit řádně a včas na základě vyúčtování.

Žádá-li klient vyšetření u specialisty (oční, zubní a pod.) u něhož je registrován a ošetřující lékař  nevydá doporučení, musí si klient toto vyšetření zajistit sám včetně doprovodu  a dopravy na vyšetření.

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo hospitalizaci klienta, vyrozumí zdravotní sestra  nebo služebně nejstarší pracovník v sociálních službách konající službu, osobu blízkou, kterou klient pro tyto účely uvedl ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Vidim.

Hygiena

Koupání probíhá na základě přání a potřeb klienta, vždy je dbáno na zachování intimity každého klienta.

S ohledem na ostatní klienty je nutné, aby klienti dodržovali zásady osobní hygieny, dbali na čistotu osobního prádla a dodržovali pořádek tak, aby nenarušovali soužití s ostatními klienty. 

Poštovní zásilky

Doporučené poštovní zásilky včetně peněžních, přejímá klient osobně. Pouze se souhlasem klienta mohou převzít poštovní zásilky pracovníci domova, kteří k tomuto mají zmocnění a dovoluje-li to předpis České pošty.

Základní zásady soužití

Klient je povinen dodržovat zásady slušného chování v občanském soužití.

Za porušování těchto zásad se považuje chování klienta, kterým klient opakovaně (3-krát ve lhůtě 6-ti měsíců) narušuje soužití a sociální prostředí  ostatních klientů a zaměstnanců domova.

Porušení těchto zásad je řešeno:

 1) upozorněním vedoucí péče

 2) pohovorem  ředitele s klientem,

 3) ukončením Smlouvy o poskytnutí sociální služby v DS Vidim ze

     strany poskytovatele.

Individuální plánování

Klíčový pracovník s  každým klientem plánuje službu, při které si klient stanovuje v jakých oblastech potřebuje podporu či pomoc druhé osoby při zvládání běžných denních činností tzn. způsob a průběh poskytování sociální služby v DS Vidim. Klient si dále v součinnosti s klíčovým pracovníkem stanovuje své osobní cíle, kterých chce prostřednictvím sociální služby dosáhnout.

Osobní cíle klienta, způsob a průběh poskytování služby jsou společně s klientem  pravidelně přehodnocovány.

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně.

Aktivizační činnost

Klient  si může vybrat z nabídky zájmové a kulturní činnosti.

Domov nabízí aktivizační činnost, která se mění podle přání klientů např. šití, malování, vaření, cvičení, procházky, poslech hudby, společenské hry, práce se dřevem, výroba drobné keramiky, práce na PC ….). Klienti se mohou zúčastnit různých kulturních a společenských akcí pořádaných v Domově seniorů Vidim (např. kavárnička, hudební vystoupení, setkání věřících, promítání filmů, besedy....). Plán pravidelných aktivit je klientů k dispozici na nástěnkách v jednotlivých patrech.

Ve spolupráci s klienty plánují aktivizační pracovníci kulturně poznávací akce mimo domov např. výlety, návštěvy památek, divadel, muzeí, výstav  apod.

Stížnosti

Klient/opatrovník/rodinný příslušník si může podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Stěžovatel může stížnost podat ústně, písemně či anonymně každému zaměstnanci domova nebo řediteli DS Vidim. Dále pak zřizovateli, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, Českému Helsinskému výboru, Ministerstvu práce a sociálních věcí případně ombudsmanovi.

Stížnosti se vyřizují podle Vnitřních pravidel pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v DS Vidim, které má klient k dispozici v písemné podobě. Klienti jsou s nimi seznamováni před nástupem a při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby v DS Vidim.

Pro příjem stížností jsou v domově k dispozici 3 označené schránky (před hlavní jídelnou, v jídelně v 1. patře a v jídelně ve 2. patře).  

O nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
polojasno 23 °C 12 °C
polojasno, slabý severní vítr
vítrS, 4.98m/s
tlak1020hPa
vlhkost54%

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:19

Svátek

Dnes je 24.6.2024

Svátek má Jan

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den osteoporózy

Zítra má svátek Ivan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní verze

ikona

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:106
TÝDEN:106
CELKEM:303133

nahoru