Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 4. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, od západu místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Východ a západ slunce

Slunce vychází:05:49

Slunce zapadá:20:11

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 71
TÝDEN: 71
CELKEM: 60771

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Rozbor hospodaření 2010

 

Zpráva o činnosti Domova seniorů Vidim,

poskytovatele sociálních služeb, k 31.12.2010

 

Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje

Organizace: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb

IČO: 71209271

Předkládá: PhDr. Milan Hrubeš, ředitel

 

Úvod

Příspěvková organizace Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, byla ustavena Zřizovací listinou k 1.1.2007 zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje.

 

  • Sídlo organizace: Vidim 1, 277 21 Liběchov.
  • Statutární zástupce: PhDr. Milan Hrubeš, ředitel.
  • Domov seniorů Vidim navazuje na činnost Domova důchodců Vidim.
  • Kapacita ubytovaných obyvatel činí 70 osob.
  • DS Vidim pobytové sociální služby domova pro seniory, a to od 01.04.2004
  • Domov seniorů Vidim neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.

 

Základní organizační členění, kontakty:

 

PhDr. Milan Hrubeš, ředitel
tel.:315695025, fax: 315695025, e-mail:

 

 

v tis. Kč

skutečnost k 31.12.2009

rozpočet na rok 2010

skutečnost k 31.12.2010

skutečnost 2010/2009

skutečnost a rozpočet 2010

Náklady

18 584

18 750

18 760

100,9

100,1

Výnosy

18 604

18 750

18 790

101,0

100,2

Mzdové náklady

7 300

7 850

7 849

107,5

100,0

Příspěvky na provoz celkem:

7 639

6 654

6 686

90,7

100,5

- z toho MPSV

6 410

5 996

5 996

93,5

100,0

- z toho KÚSK

1 229

658

690

56,1

104,9

 

Z uvedené stručné tabulky, porovnávající vývoj závazných ukazatelů rozpočtu za sledované období roku 2010 vyplývá, že nákladové i výnosové ukazatelé (náklady, mzdy) jsou v souladu s rozpočtem.

 

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti – tabulka č. 10

 

V oblasti nákladů se jedná o postupnou obnovu zařízeními prakticky ve všech prostorách domova. Jedná se především o pokoje klientů, prostory pro trávení společenského života, terapeutická pracoviště. Modernizujeme a obměňujeme drobné vybavení provozních prostor, provádíme poměrně rozsáhlé opravy tak, aby provozní prostory odpovídaly jak hygienickým podmínkám tak i podmínkám bezpečnosti práce.

Velkou pozornost věnujeme vzdělávání zaměstnanců především v oblasti přímé péče. Všichni pracovníci tak splňují kvalifikační předpoklady dle zákona. Zároveň probíhají pravidelné semináře s externími pracovníky v oblasti tvorby, znalostí a aplikace standardů kvality sociální péče v podmínkách Domova seniorů, jakož i vzdělávací akreditované seminář k problematice sociální práce zaměřené na naši cílovou skupinu, tak i akreditované kurzy pro zdravotnický personál.

Výši nákladů ovlivňují výdaje na externí služby jako svoz komunálních a nebezpečných odpadů, odpadů z provozu čističky odpadních vod, dále náklady na kontroly a revize, náklady na účetní a ekonomické služby, provoz počítačové sítě a audit hospodaření organizace, jakož i náklady na čištění odpadů a kanalizace, která je v havarijním stavu.

Nezanedbatelný vliv má i růst cen nakupovaných materiálů, především hygienických, pracích a čistících prostředků i ostatního spotřebního materiálu, včetně potravin.

Nárůst mzdových nákladů je ovlivněn především nástupem nových zaměstnanců – zdravotních sester a zároveň i zvyšováním kvalifikace stávajících zaměstnanců.

Výše mzdových nákladů přímo ovlivňuje i výši ostatních osobních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Nicméně mimo osobních nákladů, které činily celkem 10 450 tis. Kč, tj. 55,7 % z celkových nákladů, mají v oblasti nákladů dále značný podíl nakupované potraviny, spotřeba topného média plynu / cena vzrostla o 100% oproti roku 2009 / a spotřeba energií.

 

Vývoj mzdových nákladů je zcela v relaci s rozpočtem. Přepočtený počet zaměstnanců činí 34,8 osob, fyzický počet je 35,5 osob. Rozdíl je dán zaměstnáním osob s kratší pracovní dobou a ZTP. Ostatní osobní náklady činí prostředky vyplácené na základě smluv několika obyvatelům domova za pomoc v provozu a dohody o provedení práce.

Mzdové náklady činí 41,8 % z celkových ročních rozpočtovaných nákladů. Průměrná mzda pracovníků Domova seniorů v roce 2010 činila 18 006,- Kč.

Výnosy

v období tvorby rozpočtu na rok 2010 byly značným problémem. V návaznosti na platnost nového zákona č. 108/2006 Sb. a tím i vícezdrojového financování sociální péče jsme měli obavy z reálnosti propočtených hodnot rozpočtu a následně pak financování služby. Počátkem roku nebyly jasné příspěvky na provoz, a to co do jejich výše, tak i termínů platby, problémem byly i úhrady za zdravotnické výkony od VZP. Vše ale nakonec dopadlo příznivě. Zároveň došlo ke změnám klientských smluv u těch klientů, kteří byli v domově před účinností zákona o soc. službách a na které se vtahovala tříletá ochranná lhůta. Tržby za prodej služeb jsou lepší oproti roku 2009 vyšší 10 % (abs. o 1 094 tis. Kč). Je to dáno především vysokým podílem klientů s příspěvkem na péči a i jejich schopností plně hradit cenu poskytovaných služeb.

Z uvedeného vyplývá, že vedení a personál domova uplatňuje jak úsporná opatření (nižší podíl nákladů), tak i zvyšuje výnosy a to nejen díky příspěvkům na péči ale i své vlastní činnosti (viz úhrady za péči od VZP).

k 31.12.2010 tvoří zisk 29 739,53 Kč. Tato příznivá situace je dána:

- včasným přídělem dotací na provoz jak od zřizovatele (100%) tak i od MPSV (100%),

- úpravou klientských smluv,

- vyšším podílem klientů v příspěvcích na péči.

 

Přehled čerpání dotací – tab. č. 12

 

Dotace na provoz od MPSV a zřizovatele – KÚ SK byly čerpány v souladu s možnostmi tak, jak byly prostředky na náš účet uvolňovány. Dotace od KÚ SK byla poskytnuta jednorázově v plné výši na celý rok a umožnila nám překlenout období od ledna do téměř konce března a to v částce 690 tis. Kč, dotaci od MPSV jsme obdrželi rovněž v plné výši v částce 5996 tis.Kč.

 

Přehled investiční činnosti – tab. č. 13

 

Z investičních akcí byly aktivovány následující:

- rekonstrukce kabelové přípojky elektrické energie (hlavní přívod od trafostanice) v celkové částce 802 704 . Přípojka uvedena do provozu v červnu 2010, / investor KÚ SK /

- jako řešení havarijní situace byl zakoupen nový varný kotel do kuchyně DS v částce 117 000. Akce jako havarijní byla financována z provozních prostředků domova.

 

Při hodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti byl především položen akcent na:

 

vzdělávání pracovníků přímé péče, kteří absolvovali standardní akreditované kurzy vztahující se přímo k jejich práci, a to v rozsahu minimálně 24 kreditních bodů pro pracovníky přímé péče, druhé kolo bazální terapie, domovem organizované semináře,společnou tvorbou standardů kvality, plánování sociální služby a klíčových pracovníků, proškolení pracovníků zdravotnicko-ošetřovatelského oddělení v magnetoterapii, zvýšení kvalifikace dvou pracovníků studiem na Vyšší odborné škole – obor sociální práce a jednoho pracovníka v bakalářském studiu oboru sociální práce / studium ještě pokračuje /,pokračujeme v pravidelné, lékařské péči, tj. 2x týdně praktický lékař, který dojíždí do našeho zařízení, psychiatr, který dojíždí 1x za tři týdny a dermatolog pravidelně 1x měsíčně, ostatní odborní lékaři / neurolog, internista / vždy podle potřeby a aktuálnosti stavu klientů. Pokračuje aktivizace a odborná rehabilitace klientů včetně canisterapie ,

doplňkové služby pro klienty tj. kadeřnické a pedikérské služby, nákup drobného zboží, masáže

pravidelné konání společných setkání klientů s programem a občerstvením, pravidelné návštěvy kulturních akcí, divadel a výletů pro klienty,

zapojování klientů do chodu domova, účast ve stravovací komisi, možnost drobného výdělku při pomoci a chodu domova,

zajišťování aktivace a sociálního kontaktu pro nechodící klienty za pomoci žáků ZŠ Liběchov a ve spolupráci se členy charitativní organizace Maltézští rytíři,

zajištění pokud možno bezproblémového chodu celého domova s akcentem na provoz, stravování a služby při respektování přání klientů.

 

Plnění opatření z minulé zprávy

 

Jednalo se především o další vzdělávání pracovníků, tvorbu standardů kvality a s tím souvisejících aktivit a zajištění fungujícího a bezproblémového chodu Domova seniorů, jakož i zdárného a včasného dokončení půdní vestavby a přípravy na plný provoz .

Je možné konstatovat, že úkoly jsou průběžně a dle finančních prostředků plněny.

 

Hospodářský výsledek (tab. č. 11)

Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

 

S ohledem na náročnost aplikace a novely zákona o sociálních službách pokračovat v práci na dokončení standardů kvality sociálních služeb, pokračovat ve vzdělávacích programech všech pracovníků a dokončit celkovou rekonstrukci hlavní budovy a začít celkovou rekonstrukci parku s nádvořím, oprava havarijního stavu odpadů a dalších investičních a neinvestičních akci ke spokojenosti a plné funkčnosti Domova seniorů, i když dotační verze je značně kritická a nedovoluje realizovat plně naše záměry.Ale ke zkvalitnění činnosti organizace bude a má zásadní význam, dle našeho názoru, několik faktorů, které jsou z naší strany neovlivnitelné, jedná se především o :

- nárůst cen energetických medií, které mají dopad do nákladových položek

- stavebně –technický stav objektu, jeho technické, technologické a interiérové vybavení, které je na hranici funkčnosti a vyžaduje důsledné, systematické a stálé obnovování

- kvalitní, vzdělaný a kvalifikovaný odborný personál zvládající

stoupající náročnost péče o klienty včetně adekvátních platových podmínek s motivujícím faktorem finančních odměn a benefitů, které determinují jejich působení v Domově seniorů

- vyřešení financování nákupu vybavení nových pokojů pro jejich využívání

- vyřešení možnosti ubytování pro pracovníky přímé péče

 

Vidim, 14.02.2011

PhDr. Milan Hrubeš

 

 Jak náklady, tak i výnosy největší měrou ovlivňuje praktické uplatňování nového zákona o sociální péči, uvedení podmínek pro život klientů v domově do souladu se standardy kvality sociální péče. Optimistický vývoj je ovlivněn i včasným uvolňováním příspěvků na provoz jak od KÚ SK, tak i od MPSV.